Chào mừng quý vị đến với Website Kiến thức Tiểu học của Nguyễn Hồng Hà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

dang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Đức
Ngày gửi: 08h:20' 02-11-2014
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người

     QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NK 2013-2015   
  ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐÔNG SƠN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG
                  Số: 06/
                                  Phường Đông sơn , ngày 10 tháng 10 năm 2013
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG NHIỆM KỲ 2013-2015
- Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. - Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nhiệm kỳ 2013-2015.    Nay Chi bộ Trường Tiểu học Tiểu học Lý Tự Trọng ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015 với nội dung như sau:
CHƯƠNG I
NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1: Chi bộ Trường Tiểu học Tiểu học Lý Tự Trọng thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trên các lĩnh vực chính trị , văn hoá , tổ chức và công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Đảng. a/ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. b/ Bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, CBVC làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, Chi bộ không bao biện công tác chính quyền và ngược lại chính quyền không ỷ lại Chi bộ hoặc xem nhẹ công tác Đảng, công tác quần chúng. c/ Bảo đảm phát huy trí tuệ của đảng viên trong Chi bộ, tập thể thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đạt hiệu quả cao nhất và xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
A/ Trách nhiệm và quyền hạn của Chi bộ:
Điều 2: Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp và Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ trong nhiệm kỳ. Điều 3: Chi bộ có trách nhiệm quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong đảng viên và thông qua các tổ chức Chi bộ, đoàn thể nhà trường, nhằm cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước thực hiện một cách có hiệu quả. Điều 4: Hoạt động Chi bộ lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và những qui định của Đảng đi đến thực hiện những nội dung sau: a/ Quán triệt các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và dựa trên cơ sở văn bản cấp trên đề ra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. b/ Tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 hằng năm; quý; tháng, Chi bộ có chương trình, nội dung công tác cụ thể để thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với thời gian và nhiệm vụ được giao. c/ Tổng kết rút kinh nghiệm những vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo của Chi bộ, đề nghị với cấp trên các vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách để cấp trên nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. d/ Chi bộ có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, Nghị quyết đề ra của Chi bộ và kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đề nghị cấp trên có thẩm quyền kỷ luật và khen thưởng kịp thời. đ/ Xét đề nghị phát triển đảng viên mới, chuyển chính thức đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định.
B/ Trách mhiệm quyền hạn của Bí thư và phó bí thư Chi bộ:
Điều 5: Đối với đồng chí Bí thư Chi bộ: Là người chủ trì chịu trách nhiệm chung công việc của Chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ và công tác chính trị, tư tưởng trong Chi bộ có nhiệm vụ sau: a/ Nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để quán triệt trong đảng viên của Chi bộ và giải quyết công việc được kịp thời. b/ Nghiên cứu những vấn đề nội dung phát triển nhà trường, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phụ trách chung và có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường hằng năm và nhiệm kỳ 2013-2015. c/ Chủ trì các kỳ họp của Chi bộ, tổng kết và có kết luận .Triệu tập các cuộc họp đột xuất với những nội dung quan trọng và cấp bách. Điều 6: Đồng chí Phó bí Chi bộ có nhiệm vụ sau: Thay mặt đồng chí Bí thư giải quyết những công việc khi đồng chí Bí thư đi vắng. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra Đảng, phụ trách công tác lưu trử hồ sơ, công tác xây dựng
 
Gửi ý kiến